Informacja o prywatności DGS Poland Sp. z o.o. oraz DGS Business Services Sp. z o.o.

 

WSTĘP

W firmach DGS Poland Sp. z o.o. oraz DGS Business Services Sp. z o.o. szanujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników. Robimy wszystko, aby nasze działania związane z danymi osobowymi były maksymalnie transparentne.

Niniejsza Informacja o prywatności zawiera wyjaśnienie metod pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Na potrzeby Informacji o prywatności terminy „my”, „nas” oraz „nasz” odnoszą się do firmy DGS Poland Sp. z o.o. lub DGS Business Services Sp. z o.o. oraz współadministratora William Demant Holding A/S z siedzibą w Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Dania.

Od czasu do czasu niniejsza Informacja o prywatności może ulec zmianom. W związku z tym przed każdym skorzystaniem z naszych usług należy sprawdzić, czy jesteśmy zaznajomieni z jej najnowszą wersją.

O NAS

Niniejsza strona internetowa należy do DGS Poland Sp. z o.o. oraz DGS Business Services Sp. z o.o. i jest przez nie obsługiwana. Obie firmy są również kontrolerami danych osobowych pozyskanych poprzez tę stronę internetową oraz innymi sposobami.

Wszelkie pytania dotyczące Informacji o prywatności oraz wnioski związane z dochodzeniem swoich praw należy zgłaszać, korzystając z danych kontaktowych poniżej.

DGS Poland Sp. z o.o.

Ul. Lubieszyńska 59

72-006 Mierzyn

 

DGS Business Services Sp. z o.o.

Ul. Matejki 26

71-612 Szczecin

 

Tel: +48 91 441 77 00

E-mail: komunikacja@dgs.com

POZYSKIWANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Pozyskujemy dane osobowe użytkowników:

 • Podczas odwiedzenia naszej strony internetowej i po zaakceptowaniu polityki plików cookie. Więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie można znaleźć poniżej.
 • Podczas składania aplikacji w procesie rekrutacji za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej lub zapisie na newsletter.
 • Podczas wysyłania do nas e-maila, kontaktu telefonicznego lub listownego, po odwiedzeniu jednego z naszych oddziałów lub przekazaniu nam danych w jakikolwiek inny sposób, łącznie z kontaktem za pomocą mediów społecznościowych, jak Facebook lub LinkedIn.

Przetwarzamy niżej wymienione dane osobowe:

 • Imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • Informacje o korzystaniu z naszych linii obsługi klienta lub kandydata;
 • Informacje przekazane podczas kontaktu z nami za pomocą wiadomości e-mail, wysyłanej korespondencji, rozmów telefonicznych, osobiście lub poprzez stronę internetową, np. w formie komentarzy lub zapytań dotyczących produktów, usług lub ofert pracy.

Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe, które przetwarzamy, były zawsze poprawne. Nieustannie też będziemy uaktualniali te dane. Jako, że nasze usługi są zależne od poprawnych i aktualnych danych osobowych, zależy nam na informacji o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych. W celu powiadomienia nas o zmianach, prosimy o skorzystanie z naszych danych kontaktowych.

W JAKIM CELU ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO PRACY U NAS I JAKA JEST DO TEGO PODSTAWA PRAWNA

Wykorzystujemy dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 • Przetwarzanie i odpowiadanie na wysyłane do nas zapytania, zgłoszenia i aplikacje, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem do odpowiadania naszym klientom lub kandydatom.
 • Aktualizacja rejestrów i audyty, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem i/lub w przypadku wymogów prawnych.
 • Ochrona przed oszustwami i ich wykrywanie, łącznie z określeniem i wykonaniem roszczeń prawnych oraz obrona przed nimi, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 • Wypełnienie zaleceń organów prawnych i dostosowanie się do przepisów, w sytuacjach, kiedy istnieją wymogi prawne oraz tam, gdzie leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 • Analiza trendów i profili, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów lub kandydatów.
 • Wykonywanie badań satysfakcji klientów, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO PRACY

Nie wypożyczamy, nie odsprzedajemy ani nie udostępniamy czy upubliczniamy w żaden inny sposób danych osobowych klientów ani kandydatów, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub w informacji podanej w trakcie pozyskiwania danych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom partnerskim z Grupy Demant w celach rekrutacyjnych. Aby sprawdzić, jakie firmy należą do Grupy Demant, należy zapoznać się ze schematem organizacyjnym opublikowanym w ramach najnowszego raportu rocznego. Raport można znaleźć pod adresem http://www.demant.com.

Dane osobowe mogą zostać również przekazane naszym usługodawcom w celu wykonania następujących zadań:

 • wsparcie w administrowaniu lub pracach naprawczych strony internetowej;
 • organizacja dostaw oraz projektowanie produktów lub administracja firmy;
 • wsparcie w kampaniach marketingowych;
 • prowadzenie linii obsługi telefonicznej;
 • udostępnianie elektronicznych lub rzeczywistych usług lub systemów magazynowych.

Dane osobowe będą udostępnione tylko w tych przypadkach, jeśli będzie to konieczne, aby usługodawca mógł wykonać zlecone przez nas zadanie. Nasi usługodawcy nie mogą przetrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe naszych klientów oraz kandydatów w żadnym celu. Ponadto, nałożony zostanie na nich obowiązek zapewnienia ochrony i poufności danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wybranym podmiotom zewnętrznym, jak organy ochrony porządku publicznego, władze prawne czy pozostałe profesjonalne ciała doradcze w sytuacjach, kiedy zostanie na nas nałożony taki obowiązek w celu dostosowania się do wymogów prawnych. Może się tak również zdarzyć, jeśli jest to w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub w celu wykonania lub zastosowania Warunków używania naszej strony internetowej oraz wszystkich umów zawartych z klientem lub jego firmą.

PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Aby dostarczyć nasze produkty i usługi, a także przedstawić kandydatom adekwatne oferty w procesie rekrutacyjnym możliwe, że dane będą przekazane innym firmom Grupy Demant, w tym firmom spoza UE/EOG.

W przypadku przetwarzania danych poza granicami UE/EOG wprowadzimy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby odbywało się to zgodnie z wymogami właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wraz z zapewnieniem ochrony praw podmiotu danych. Transfer danych osobowych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które według tego organu zapewniają wystarczającą gwarancję ochrony prywatności, podstawowych praw i wolności oraz umożliwiają dochodzenie praw z tym związanych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO PRACY

Przechowujemy dane klientów lub kandydatów wyłącznie przez okres konieczny z uzasadnionych względów biznesowych lub prawnych, w tym również w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami. Kiedy dane osobowe nie będą już wymagane do wypełnienia celu, w jakim były pozyskane, przetwarzane i przechowywane, zostaną usunięte. Zachowamy dane osobowe, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa.

Więcej szczegółów dotyczących polityki przechowywania można uzyskać, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych powyżej.

ZABEZPIECZENIE

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed dostępem osób niepożądanych.

Gdyby nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, które może skutkować wysokim zagrożeniem dla praw klienta lub kandydatów, np. kradzieżą tożsamości, dyskryminacją, utratą dobrego imienia lub innymi niedogodnościami, klienci lub kandydaci będą poinformowani o zaistniałej sytuacji bez zbędnej zwłoki.

PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Klient lub kandydat ma prawo wnioskować w każdej chwili o udostępnienie własnych danych osobowych, które są przetwarzane, informacji o pochodzeniu tych danych oraz celu, w jakim są wykorzystywane. Ponadto, ma prawo wiedzieć, przez jak długo dane będą przechowywane i komu są udostępniane. Na prośbę klienta lub kandydata możemy udostępnić dane osobowe (wraz z kopią), które przechowujemy na jego temat. Dostęp klientów lub kandydatów może zostać ograniczony ze względu na zapewnienie ochrony prywatności innych klientów lub kandydatów, tajemnic handlowych oraz prawa do własności intelektualnej. Klient lub kandydat ma również prawo do przenoszenia danych. W przypadku podejrzenia klienta lub kandydata, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, ma on prawo wnioskować o korektę. Prosimy o kontakt i informację, w jaki sposób poprawić dane.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć dane osobowe klienta lub kandydata. Może się tak zdarzyć po wycofaniu zgody. Klienci lub kandydaci, którzy uważają, że ich dane osobowe nie są już potrzebne do wypełnienia celu, w którym zostały pozyskane, mają prawo do wnioskowania o ich usunięcie. Można również skontaktować się z nami w przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem lub innymi obowiązkami wynikającymi z przepisów.

W przypadku wniosku o poprawę lub usunięcie danych osobowych sprawdzimy, czy wszystkie wymagane warunki zostały spełnione. Jeśli wynik dochodzenia będzie pozytywny, przeprowadzimy modyfikację lub usunięcie danych bez zbędnej zwłoki.

Klient lub kandydat ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych. Ma również prawo nie zgodzić się na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych. W takich wypadkach należy skontaktować się z nami, korzystając z danych wypisanych na górze niniejszej Informacji o prywatności. Jeśli uznamy, że niezgoda jest uprawniona, zakończymy proces przetwarzana danych osobowych.

PRAWO DO ZAŻALENIA

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, należy się z nami skontaktować. Odpowiemy na zapytania i, jeśli okaże się to konieczne, podejmiemy działania zapewniające zgodność praktyki z naszymi zobowiązaniami. Jeśli klient lub kandydat nie jest nadal zadowolony ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych, istnieje możliwość zgłoszenia zażalenia w odpowiednim krajowym urzędzie ochrony danych. Urzędem zajmującym się ochroną danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować, korzystając z poniższych danych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606 950 000, fax: 22 531 03 01 lub drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy Urzędu dostępny pod adresem http://www.uodo.gov.pl.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Stworzyliśmy odpowiednie procedury dla dzieci, jednak ta witryna nie jest przeznaczona ani stworzona dla dzieci poniżej 13 roku życia, zaś oferty pracy skierowane są do osób pełnoletnich. Nie gromadzimy danych osobowych klientów lub kandydatów, co do których wiemy, że nie ukończyły 13 roku życia.

STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 Na stronie internetowej mogą być zamieszczone odnośniki do stron innych firm i instytucji. Niniejsza Informacja o prywatności nie ma zastosowania w przypadku stron podmiotów trzecich. Zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z podmiotami odpowiedzialnymi za te witryny internetowe w celu uzyskania informacji dotyczących zbierania przez informacji i polityki w zakresie ich dystrybucji.

ZMIANY W INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument może być uaktualniany, a nowa wersja publikowana na stronie internetowej. W sytuacjach tego wymagających, gdzie będzie to możliwe i stosowne, będziemy informować o tych zmianach poprzez wiadomość e-mail.

Niniejsza Informacja o prywatności była aktualizowana 1 marca 2019 r.

 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza strona jest dostarczana i kontrolowana przez William Demant Holding A/S, Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark.

Niniejsza Polityka Cookies dotyczy plików cookies i innych, wykorzystywanych przez nasze stony internetowe. W przypadku niewyrażenia zgody na przedstawione tu warunki, należy zaprzestać z korzystania z tej strony internetowej i skasować pliki cookies zamieszczone przez stronę na urządzeniu końcowym.

Informacje zawarte w Polityce Cookies są przedstawione w otwarty i przejrzysty sposób, aby użytkownik mógł zrozumieć w jaki sposób pliki cookies wspomagają korzystanie ze strony internetowej i aby mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą ich wykorzystywania. Jednakże, w przypadku chęci usunięcia plików cookies, należy skorzystać z ustawień używanej przeglądarki. Poniżej zawarto informacje na temat wykorzystywania plików cookies przez naszą stronę.

   COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na tą stronę internetową, urządzenie użytkownika automatycznie otrzyma jeden lub kilka plików cookie, przekazywanych z tej strony lub z domen zewnętrznych do używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.

   CZYM JEST PLIK COOKIE?

Plik cookie jest małym plikiem tekstowym. Stosuje się dwa zasadnicze rodzaje plików cookie, ‘sesyjny’ i ‘stały’. Pliki ‘sesyjne’ są usuwane w momencie zakończenia sesji przeglądarki. Pliki ‘stałe’ są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres czasu ustalony w samym pliku cookie, po upływie którego pliki usuwają się samoistnie. Jednakże, takie pliki mogą zostać odnowione podczas każdorazowej wizyty na stronie internetowej.

   RODZAJE PLIKOW COOKIE

Powszechnie rozróżnia się pliki cookies pierwszej kategorii i trzeciej kategorii. Pliki cookies pierwszej kategorii pochodzą z odwiedzanej przez użytkownika strony internetowej, zaś pliki trzeciej kategorii pochodzą od partnerów, takich jak programy analizy ruchu sieciowego. Niniejsza strona korzysta z plików cookies obu kategorii.

   W JAKIM CELU STRONA ZAMIESZCZA PLIKI COOKIE?

Niniejsza strona zamieszcza trzy rodzaje plików cookie:

1. Cookies wymagane, aby wspomóc korzystanie ze strony poprzez uaktywnienie podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych elementów strony.
2. Cookies statystyczne, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji, oraz
3. Cookies marketingowe, wykorzystywane do śledzenia odwiedzin na stronach internetowych. Ma to na celu wyświetlanie reklam interesujących i właściwych dla danego użytkownika, przez co są bardziej wartościowe dla publikującego i partnerów reklamowych.

   JAK DŁUGO PLIKI COOKIE BĘDĄ PRZECHOWYWANE NA MOIM URZĄDZENIU?

Okres ważności plików zależy od konkretnego pliku cookie. Okres ważności poszczególnych plików cookie przedstawiono w tabeli poniżej.

   CZY NADAL MOGĘ ODWIEDZAĆ STRONĘ POMIMO WYŁĄCZENIA FUNKCJI COOKIES?

Tak. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć funkcję cookie w swoim urządzeniu, nadal będzie miał taki sam dostęp jak przy włączonej funkcjonalności. Jednakże, niektóre elementy takie jak klipy wideo i logowanie mogą działać w sposób ograniczony lub wcale.

   JAK UNIKAĆ LUB SKASOWAĆ PLIK COOKIE?

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie domyślnie. Użytkownik może zmienić te ustawienia, aby przeglądarka nie przyjmowała plików cookie lub skasować pliki cookie ze swojego urządzenia. Różne przeglądarki stosują różne metody zarządzania plikami cookie.

Pytania lub komentarze?

W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy, czy też chęci egzekwowania swoich praw na podstawie obowiązującej ustawy, prosimy skontaktować się z nami pod adresem william@demant.com lub pod numerem telefonu +45 3917 7300.