Informacja o prywatności DGS Poland Sp. z o.o. oraz DGS Business Services Sp. z o.o.

 

WSTĘP

W firmach DGS Poland Sp. z o.o. oraz DGS Business Services Sp. z o.o. szanujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników. Robimy wszystko, aby nasze działania związane z danymi osobowymi były maksymalnie transparentne.

Niniejsza Informacja o prywatności zawiera wyjaśnienie metod pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Na potrzeby Informacji o prywatności terminy „my”, „nas” oraz „nasz” odnoszą się do firmy DGS Poland Sp. z o.o. lub DGS Business Services Sp. z o.o. oraz współadministratora William Demant Holding A/S z siedzibą w Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Dania.

Od czasu do czasu niniejsza Informacja o prywatności może ulec zmianom. W związku z tym przed każdym skorzystaniem z naszych usług należy sprawdzić, czy jesteśmy zaznajomieni z jej najnowszą wersją.

O NAS

Niniejsza strona internetowa należy do DGS Poland Sp. z o.o. oraz DGS Business Services Sp. z o.o. i jest przez nie obsługiwana. Obie firmy są również kontrolerami danych osobowych pozyskanych poprzez tę stronę internetową oraz innymi sposobami.

Wszelkie pytania dotyczące Informacji o prywatności oraz wnioski związane z dochodzeniem swoich praw należy zgłaszać, korzystając z danych kontaktowych poniżej.

DGS Poland Sp. z o.o.

Ul. Lubieszyńska 59

72-006 Mierzyn

 

DGS Business Services Sp. z o.o.

Ul. Matejki 26

71-612 Szczecin

 

Tel: +48 91 441 77 00

E-mail: komunikacja@dgs.com

POZYSKIWANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Pozyskujemy dane osobowe użytkowników:

 • Podczas odwiedzenia naszej strony internetowej i po zaakceptowaniu polityki plików cookie. Więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie można znaleźć poniżej.
 • Podczas składania aplikacji w procesie rekrutacji za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej lub zapisie na newsletter.
 • Podczas wysyłania do nas e-maila, kontaktu telefonicznego lub listownego, po odwiedzeniu jednego z naszych oddziałów lub przekazaniu nam danych w jakikolwiek inny sposób, łącznie z kontaktem za pomocą mediów społecznościowych, jak Facebook lub LinkedIn.

Przetwarzamy niżej wymienione dane osobowe:

 • Imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • Informacje o korzystaniu z naszych linii obsługi klienta lub kandydata;
 • Informacje przekazane podczas kontaktu z nami za pomocą wiadomości e-mail, wysyłanej korespondencji, rozmów telefonicznych, osobiście lub poprzez stronę internetową, np. w formie komentarzy lub zapytań dotyczących produktów, usług lub ofert pracy.

Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe, które przetwarzamy, były zawsze poprawne. Nieustannie też będziemy uaktualniali te dane. Jako, że nasze usługi są zależne od poprawnych i aktualnych danych osobowych, zależy nam na informacji o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych. W celu powiadomienia nas o zmianach, prosimy o skorzystanie z naszych danych kontaktowych.

W JAKIM CELU ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO PRACY U NAS I JAKA JEST DO TEGO PODSTAWA PRAWNA

Wykorzystujemy dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 • Przetwarzanie i odpowiadanie na wysyłane do nas zapytania, zgłoszenia i aplikacje, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem do odpowiadania naszym klientom lub kandydatom.
 • Aktualizacja rejestrów i audyty, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem i/lub w przypadku wymogów prawnych.
 • Ochrona przed oszustwami i ich wykrywanie, łącznie z określeniem i wykonaniem roszczeń prawnych oraz obrona przed nimi, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 • Wypełnienie zaleceń organów prawnych i dostosowanie się do przepisów, w sytuacjach, kiedy istnieją wymogi prawne oraz tam, gdzie leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 • Analiza trendów i profili, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów lub kandydatów.
 • Wykonywanie badań satysfakcji klientów, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO PRACY

Nie wypożyczamy, nie odsprzedajemy ani nie udostępniamy czy upubliczniamy w żaden inny sposób danych osobowych klientów ani kandydatów, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub w informacji podanej w trakcie pozyskiwania danych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom partnerskim z Grupy Demant w celach rekrutacyjnych. Aby sprawdzić, jakie firmy należą do Grupy Demant, należy zapoznać się ze schematem organizacyjnym opublikowanym w ramach najnowszego raportu rocznego. Raport można znaleźć pod adresem http://www.demant.com.

Dane osobowe mogą zostać również przekazane naszym usługodawcom w celu wykonania następujących zadań:

 • wsparcie w administrowaniu lub pracach naprawczych strony internetowej;
 • organizacja dostaw oraz projektowanie produktów lub administracja firmy;
 • wsparcie w kampaniach marketingowych;
 • prowadzenie linii obsługi telefonicznej;
 • udostępnianie elektronicznych lub rzeczywistych usług lub systemów magazynowych.

Dane osobowe będą udostępnione tylko w tych przypadkach, jeśli będzie to konieczne, aby usługodawca mógł wykonać zlecone przez nas zadanie. Nasi usługodawcy nie mogą przetrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe naszych klientów oraz kandydatów w żadnym celu. Ponadto, nałożony zostanie na nich obowiązek zapewnienia ochrony i poufności danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wybranym podmiotom zewnętrznym, jak organy ochrony porządku publicznego, władze prawne czy pozostałe profesjonalne ciała doradcze w sytuacjach, kiedy zostanie na nas nałożony taki obowiązek w celu dostosowania się do wymogów prawnych. Może się tak również zdarzyć, jeśli jest to w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub w celu wykonania lub zastosowania Warunków używania naszej strony internetowej oraz wszystkich umów zawartych z klientem lub jego firmą.

PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Aby dostarczyć nasze produkty i usługi, a także przedstawić kandydatom adekwatne oferty w procesie rekrutacyjnym możliwe, że dane będą przekazane innym firmom Grupy Demant, w tym firmom spoza UE/EOG.

W przypadku przetwarzania danych poza granicami UE/EOG wprowadzimy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby odbywało się to zgodnie z wymogami właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wraz z zapewnieniem ochrony praw podmiotu danych. Transfer danych osobowych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które według tego organu zapewniają wystarczającą gwarancję ochrony prywatności, podstawowych praw i wolności oraz umożliwiają dochodzenie praw z tym związanych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO PRACY

Przechowujemy dane klientów lub kandydatów wyłącznie przez okres konieczny z uzasadnionych względów biznesowych lub prawnych, w tym również w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami. Kiedy dane osobowe nie będą już wymagane do wypełnienia celu, w jakim były pozyskane, przetwarzane i przechowywane, zostaną usunięte. Zachowamy dane osobowe, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa.

Więcej szczegółów dotyczących polityki przechowywania można uzyskać, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych powyżej.

ZABEZPIECZENIE

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed dostępem osób niepożądanych.

Gdyby nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, które może skutkować wysokim zagrożeniem dla praw klienta lub kandydatów, np. kradzieżą tożsamości, dyskryminacją, utratą dobrego imienia lub innymi niedogodnościami, klienci lub kandydaci będą poinformowani o zaistniałej sytuacji bez zbędnej zwłoki.

PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Klient lub kandydat ma prawo wnioskować w każdej chwili o udostępnienie własnych danych osobowych, które są przetwarzane, informacji o pochodzeniu tych danych oraz celu, w jakim są wykorzystywane. Ponadto, ma prawo wiedzieć, przez jak długo dane będą przechowywane i komu są udostępniane. Na prośbę klienta lub kandydata możemy udostępnić dane osobowe (wraz z kopią), które przechowujemy na jego temat. Dostęp klientów lub kandydatów może zostać ograniczony ze względu na zapewnienie ochrony prywatności innych klientów lub kandydatów, tajemnic handlowych oraz prawa do własności intelektualnej. Klient lub kandydat ma również prawo do przenoszenia danych. W przypadku podejrzenia klienta lub kandydata, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, ma on prawo wnioskować o korektę. Prosimy o kontakt i informację, w jaki sposób poprawić dane.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć dane osobowe klienta lub kandydata. Może się tak zdarzyć po wycofaniu zgody. Klienci lub kandydaci, którzy uważają, że ich dane osobowe nie są już potrzebne do wypełnienia celu, w którym zostały pozyskane, mają prawo do wnioskowania o ich usunięcie. Można również skontaktować się z nami w przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem lub innymi obowiązkami wynikającymi z przepisów.

W przypadku wniosku o poprawę lub usunięcie danych osobowych sprawdzimy, czy wszystkie wymagane warunki zostały spełnione. Jeśli wynik dochodzenia będzie pozytywny, przeprowadzimy modyfikację lub usunięcie danych bez zbędnej zwłoki.

Klient lub kandydat ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych. Ma również prawo nie zgodzić się na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych. W takich wypadkach należy skontaktować się z nami, korzystając z danych wypisanych na górze niniejszej Informacji o prywatności. Jeśli uznamy, że niezgoda jest uprawniona, zakończymy proces przetwarzana danych osobowych.

PRAWO DO ZAŻALENIA

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, należy się z nami skontaktować. Odpowiemy na zapytania i, jeśli okaże się to konieczne, podejmiemy działania zapewniające zgodność praktyki z naszymi zobowiązaniami. Jeśli klient lub kandydat nie jest nadal zadowolony ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych, istnieje możliwość zgłoszenia zażalenia w odpowiednim krajowym urzędzie ochrony danych. Urzędem zajmującym się ochroną danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować, korzystając z poniższych danych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606 950 000, fax: 22 531 03 01 lub drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy Urzędu dostępny pod adresem http://www.uodo.gov.pl.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Stworzyliśmy odpowiednie procedury dla dzieci, jednak ta witryna nie jest przeznaczona ani stworzona dla dzieci poniżej 13 roku życia, zaś oferty pracy skierowane są do osób pełnoletnich. Nie gromadzimy danych osobowych klientów lub kandydatów, co do których wiemy, że nie ukończyły 13 roku życia.

STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na stronie internetowej mogą być zamieszczone odnośniki do stron innych firm i instytucji. Niniejsza Informacja o prywatności nie ma zastosowania w przypadku stron podmiotów trzecich. Zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z podmiotami odpowiedzialnymi za te witryny internetowe w celu uzyskania informacji dotyczących zbierania przez informacji i polityki w zakresie ich dystrybucji.

ZMIANY W INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument może być uaktualniany, a nowa wersja publikowana na stronie internetowej. W sytuacjach tego wymagających, gdzie będzie to możliwe i stosowne, będziemy informować o tych zmianach poprzez wiadomość e-mail.

Niniejsza Informacja o prywatności była aktualizowana 1 marca 2019 r.

 

Informacja o ochronie prywatności w mediach społecznościowych DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o.

 

1. WSTĘP

W DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o., szanujemy i chronimy prywatność użytkowników, oraz dokładamy wszelkich starań by zagwarantować przejrzystość naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności („Informacja”) ma na celu wyjaśnienie w jaki sposób DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o. przetwarzają Twoje dane w związku z Twoją interakcją z DGS Poland Sp. z o.o. lub DGS Business Services Sp. z o.o., jako administrator danych przy użyciu mediów społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube i Linkedin.
Sformułowania „my”, „nas”, „nasze” zawarte w Informacji, oznaczają DGS Poland Sp. z o.o. lub DGS Business Services Sp. z o.o.
Informacja może być od czasu do czasu aktualizowana. Zalecamy zatem jej ponowne sprawdzenie podczas korzystania z naszych usług, w celu upewnienia się, czy zapoznałeś/aś się z najbardziej aktualną wersją.

2. KIM JESTEŚMY

Jeżeli masz pytania dotyczące Informacji, lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami pod adresami:
DGS Poland Sp. z o.o.
ul. Lubieszyńska 59
72-006 Mierzyn

DGS Business Services Sp. z o.o.
ul. Matejki 26
71-612 Szczecin
e-mail: privacy@demant.com

3. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I UŻYWAMY

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Twoich danych osobowych:
• informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, e-mail, wiek, płeć, kraj zamieszkania, tytuł zawodowy, obecny i byli pracodawcy, wykształcenie, zdjęcie profilowe, zainteresowania, lista znajomych/powiązań/obserwujących itd. i inne informacje dostępne publicznie, jeśli zostały przez Ciebie udostępnione na Twoim profilu w mediach społecznościowych lub zamieszczone na profilach DGS Poland Sp. z o.o. lub DGS Business Services Sp. z o.o.

• inne informacje, które udostępnisz nam, zamieszczając je na profilach DGS Poland Sp. z o.o. lub DGS Business Services Sp. z o.o., w mediach społecznościowych, w tym komentarze lub „lajki” do naszych postów i zdjęć, a także wysyłając wiadomości do DGS Poland Sp. z o.o. lub DGS Business Services Sp. z o.o. przy użyciu mediów społecznościowych.

Oprócz powyższych, różne media społecznościowe gromadzą Twoje dane osobowe w związku z Twoją aktywnością w mediach społecznościowych i przy użyciu cookies i podobnych technologii, w tym cookies zbieranych przez narzędzia mediów społecznościowych, jak Facebook Insights, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Lookalike Audience, Linkedin Insight Tag, LinkedIn sponsored inMail, itp.

Czasami, na przykład w przypadku naszych profili na Facebooku, DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o. są współadministratorami Twoich danych osobowych wspólnie z Facebookiem. Z tego powodu, zalecamy zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebook.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez platformy mediów społecznościowych, zapoznaj się z informacjami przez nie publikowanymi .Poniżej znajdziesz listę mediów społecznościowych, których używają DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o. i linki do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez te platformy:
• polityka przetwarzania danych przez Facebook (po polsku): https://www.facebook.com/policy.php

• polityka prywatności LinkedIn: : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

• polityka prywatności YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=en-US


4. W JAKIM CELU UŻYWAMY TWOICH DANYCH I NA JAKIEJ PODSTAWIE

Używamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
• zrozumienia grupy odbiorców naszych kanałów społecznościowych, poprzez poznanie ich struktury społecznej, preferencji i zainteresowań, co pozwala nam dostarczać odpowiednie informacje,

• analizowania trendów i profili w celu usprawniania, zmieniania, personalizacji i ulepszania naszych usług i komunikacji z korzyścią dla użytkowników,

• udzielania odpowiedzi na Twoje pytania,

• przeprowadzania badań rynku w celu usprawniania, zmieniania, personalizacji i ulepszania naszych usług i komunikacji z korzyścią dla użytkowników mediów społecznościowych prowadzonych przez DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o. na Facebooku i YouTubie,

• polecania produktów i usług, którymi według nas możesz być zainteresowany/a. Robimy to w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego skierowanego do naszych klientów lub potencjalnych klientów. Jeżeli używamy środków elektronicznych, takich jak e-mail czy wiadomości bezpośrednie wysyłane przez nasze profile w mediach społecznościowych, jak Facebook czy Instagram, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, robimy to tylko jeżeli jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi marketingu bezpośredniego.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych przez DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o. w mediach społecznościowych, jest prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”). W tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes musi mieć nadrzędny charakter nad Twoim interesem i prawami.

 

5. JAK PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani w inny sposób nie dzielimy się ani nie ujawniamy Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej lub opisanych inaczej podczas zbierania Twoich danych osobowych.

Jak wskazano w punkcie 3 Informacji, możemy działać jako współadministrator Twoich danych osobowych przetwarzanych przy pomocy naszych mediów społecznościowych, wspólnie z danym dostawcą tych mediów, np. Facebook Inc. czy Facebook Ireland Ltd. Oznacza to, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Link do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook znajdziesz w punkcie 3 Informacji.

Możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi z podmiotami należącymi do Grupy Demant w celu dostarczania, usprawniania i rozwijania naszych produktów i usług. Aby dowiedzieć się które spółki tworzą Grupę Demant, zapoznaj się ze schematem organizacyjnym zawartym w rocznym raporcie. Najnowszy roczny raport Grupy Demant znajdziesz na www.demant.com.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług, w celu wykonywania przez nich różnych zadań, takich jak:
• pomaganie nam w administrowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z naszą stroną,

• pomaganie nam w dostarczaniu i kreowaniu naszych produktów oraz w zarządzaniu naszą działalnością,

• pomaganie nam w kampaniach marketingowych, np. przez Facebook Custom Audiences lub Facebook Lookalikes,

• dostarczanie nam usług lub systemów elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych.

Będziemy przekazywać Twoje dane w tych okolicznościach, jeżeli przekazywanie tych danych jest niezbędne dostawcom usług do ich dostarczania. Dostawcy usług nie są upoważnieni do przechowywania lub używania Twoich danych osobowych w żadnym innym celu i będą zawsze zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe wybranym podmiotom trzecim, takim jak organy ścigania, organy regulacyjne i nasi profesjonalni doradcy, jeżeli będziemy zobowiązani do ich ujawnienia, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, jeżeli wynika to z naszego uzasadnionego interesu lub w celu wykonania lub zastosowania warunków korzystania z naszych stron internetowych lub wykonania umów zawartych z Tobą lub Twoją firmą.


6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W celu dostarczania Ci naszych produktów i usług, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów należących do Grupy Demant mających siedziby poza UE/EOG i podmiotów niepowiązanych, takich jak dostawcy usług i partnerzy biznesowi mający siedziby poza UE/EOG, pod warunkiem, że jest to uznane za niezbędne w przypadku konkretnej czynności przetwarzania lub wykonywania usługi.

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych poza UE/EOG, wdrożymy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie było zgodne z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, w tym zapewniającymi ochronę praw osób, których dane dotyczą. Tam gdzie jest to niezbędne, skorzystaliśmy ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, wprowadzonych w celu zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony prywatności, praw podstawowych i wolności, a także egzekwowania innych powiązanych praw.

7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo jak to konieczne w uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, kiedy nie będą już potrzebne w celu, w jakim zostały zebrane, przetworzone lub przechowywane. Będziemy również przechowywać dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani przechowywać zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli skomentowałeś jakikolwiek post na naszych profilach w mediach społecznościowych, komentarz zostanie usunięty przy usuwaniu postu. Możemy jednak usunąć komentarze wcześniej. Możesz również w dowolnym czasie usunąć swój komentarz.

Informacje zbierane przez przy użyciu mediów społecznościowych dla konkretnego celu, np. kampanii marketingowych, będą usunięte po upływie roku od dokonania przetwarzania tych danych. Niektóre dane mogą być przechowywane do 2 lat od dokonania przetwarzania tych danych.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych, skontaktuj się z nami przy użyciu adresów zawartych w punkcie 2.

8. TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo do usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
• prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawa te mogą jednak podlegać ograniczeniom lub wyłączeniom np. w związku z koniecznością zapewnienia prywatności innych osób, tajemnicą handlową, prawami własności intelektualnej lub w przypadku konieczności zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Ci prawa lub praw, skontaktuj się z nami przy użyciu adresów zawartych w punkcie 2.

9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku wątpliwości w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania, a w przypadku konieczności, podejmiemy kroki w celu zapewnienia zgodności naszych działań z naszymi obowiązkami. Jeżeli mimo to będziesz wciąż niezadowolony ze sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego podmiotu nadzorczego. W Polsce odpowiednim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, +48 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

10. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Dostarczamy rozwiązania dla dzieci, ale nasze profile w mediach społecznościowych jak Facebook, YouTube i LinkedIn nie są przeznaczone ani zaprojektowane do zbierania danych osobowych dzieci poniżej lat 16. Nie zbieramy celowo danych osobowych żadnej osoby, o której wiemy, że ma mniej niż 16 lat.

11. LINKI DO STRON PODMIOTÓW TRZECICH

Profile DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o. w mediach społecznościowych jak Facebook, YoutTube lub LinkedIn mogą zawierać linki do stron innych spółek lub organizacji. Niniejsza Informacja nie znajduje zastosowania do takich podmiotów trzecich. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania przez te podmioty Twoich danych osobowych, sugerujemy bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

12. ZMIANY INFORMACJI

Możemy aktualizować Informację, zamieszczając nowszą wersję na naszej stronie internetowej www.dgs.pl i na różnych profilach w mediach społecznościowych, jak Facebook, YouTube lub LinkedIn.


Niniejsza Informacja została zaktualizowana 21.01.2020 r.

 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza strona jest dostarczana i kontrolowana przez William Demant Holding A/S, Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark.

Niniejsza Polityka Cookies dotyczy plików cookies i innych, wykorzystywanych przez nasze stony internetowe. W przypadku niewyrażenia zgody na przedstawione tu warunki, należy zaprzestać z korzystania z tej strony internetowej i skasować pliki cookies zamieszczone przez stronę na urządzeniu końcowym.

Informacje zawarte w Polityce Cookies są przedstawione w otwarty i przejrzysty sposób, aby użytkownik mógł zrozumieć w jaki sposób pliki cookies wspomagają korzystanie ze strony internetowej i aby mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą ich wykorzystywania. Jednakże, w przypadku chęci usunięcia plików cookies, należy skorzystać z ustawień używanej przeglądarki. Poniżej zawarto informacje na temat wykorzystywania plików cookies przez naszą stronę.

   COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na tą stronę internetową, urządzenie użytkownika automatycznie otrzyma jeden lub kilka plików cookie, przekazywanych z tej strony lub z domen zewnętrznych do używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.

   CZYM JEST PLIK COOKIE?

Plik cookie jest małym plikiem tekstowym. Stosuje się dwa zasadnicze rodzaje plików cookie, ‘sesyjny’ i ‘stały’. Pliki ‘sesyjne’ są usuwane w momencie zakończenia sesji przeglądarki. Pliki ‘stałe’ są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres czasu ustalony w samym pliku cookie, po upływie którego pliki usuwają się samoistnie. Jednakże, takie pliki mogą zostać odnowione podczas każdorazowej wizyty na stronie internetowej.

   RODZAJE PLIKOW COOKIE

Powszechnie rozróżnia się pliki cookies pierwszej kategorii i trzeciej kategorii. Pliki cookies pierwszej kategorii pochodzą z odwiedzanej przez użytkownika strony internetowej, zaś pliki trzeciej kategorii pochodzą od partnerów, takich jak programy analizy ruchu sieciowego. Niniejsza strona korzysta z plików cookies obu kategorii.

   W JAKIM CELU STRONA ZAMIESZCZA PLIKI COOKIE?

Niniejsza strona zamieszcza trzy rodzaje plików cookie:

1. Cookies wymagane, aby wspomóc korzystanie ze strony poprzez uaktywnienie podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych elementów strony.
2. Cookies statystyczne, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji, oraz
3. Cookies marketingowe, wykorzystywane do śledzenia odwiedzin na stronach internetowych. Ma to na celu wyświetlanie reklam interesujących i właściwych dla danego użytkownika, przez co są bardziej wartościowe dla publikującego i partnerów reklamowych.

   JAK DŁUGO PLIKI COOKIE BĘDĄ PRZECHOWYWANE NA MOIM URZĄDZENIU?

Okres ważności plików zależy od konkretnego pliku cookie. Okres ważności poszczególnych plików cookie przedstawiono w tabeli poniżej.

   CZY NADAL MOGĘ ODWIEDZAĆ STRONĘ POMIMO WYŁĄCZENIA FUNKCJI COOKIES?

Tak. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć funkcję cookie w swoim urządzeniu, nadal będzie miał taki sam dostęp jak przy włączonej funkcjonalności. Jednakże, niektóre elementy takie jak klipy wideo i logowanie mogą działać w sposób ograniczony lub wcale.

   JAK UNIKAĆ LUB SKASOWAĆ PLIK COOKIE?

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie domyślnie. Użytkownik może zmienić te ustawienia, aby przeglądarka nie przyjmowała plików cookie lub skasować pliki cookie ze swojego urządzenia. Różne przeglądarki stosują różne metody zarządzania plikami cookie.

Pytania lub komentarze?

W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy, czy też chęci egzekwowania swoich praw na podstawie obowiązującej ustawy, prosimy skontaktować się z nami pod adresem william@demant.com lub pod numerem telefonu +45 3917 7300.